Sunday, March 24, 2019

Revisjonsplikten borte for noen, men langt fra alle

1. mai 2011 ble revisjonsplikten for små aksjeselskap fjernet. Dette er et stort steg i retning av å lette hverdagen for småbedrifter, men ordningen omfatter langt fra alle. Mange småbedrifter vil ikke oppleve noen praktisk forskjell med det nye regelverket og vil fremdeles være revisjonspliktige.

Manglende gründerfinansiering er et samfunnsproblem

Tilgang til risikokapital er en av de aller viktigste faktorene for å bidra til en høy grad av innovasjon og bedriftsetableringer i Norge. Med dagens globale økonomiske situasjon har tilgangen til kapital for nystartede bedrifter mer eller mindre tørket helt inn. Det er fortsatt et stort gap mellom det Innovasjon Norge sine støtteprogrammer kan tilby og det kapitalbehov mange bedrifter har for å klare seg gjennom en tøff etableringsfase.

Lønnsfradraget for selvstendige næringsdrivende fjernes

Fra og med skatteåret 2012 fjernes lønnsfradraget på 15 prosent, som selvstendige næringsdrivende med ansatte tidligere har kunnet nyte godt av. Endringen får ikke konsekvenser for så mange selvstendige næringsdrivende, men for de det gjelder kan dette bety en kraftig økning i den totale skattebelastningen.

Bør NUF-selskaper bli revisjons-pliktige?

Antall nyregistrerte NUF-selskaper har eksplodert de siste årene, noe mange mener delvis kommer som en konsekvens av at denne selskapsformen er fritatt for revisjonsplikten, så lenge omsetningen er på under 5 millioner kroner i året. For små aksjeselskaper er revisjonskostnadene ofte uforholdsmessig store sett i forhold til den samlede omsetningen....

Nye krav for NUF-selskaper hjemhørende i Storbritannia

En stor andel av norske NUF-selskaper er registrert med morselskap på de britiske øyer og vil bli berørt av nye regler fra det britiske...

Selvstendige næringsdrivende betaler mer i skatt

Norges Bondelag og Bedriftsforbundet har gjennomført en undersøkelse som viser at selvstendige næringsdrivende i gjennomsnitt betaler 30.000kr. mer i skatt pr. år, enn lønnsmottakere med samme inntekt. Undersøkelsen viser også at den skattemessige ulempen ved å være selvstendig har økt dramatisk siden 2002, der selvstendige i gjennomsnitt betalte 10.000kr. mer i skatt.

Ingen skatteincentiver for investering i grunderbedrifter i 2017

Det kommer kanskje ikke som den helt store overraskelsen, men i statsbudsjettet for 2017 er det ikke åpnet for å gi skattelette på investeringer...

Valg av selskapsform

Valg av selskapsform for bedriften er noe man bør overveie grundig før man tar det endelige valget. Å bytte selskapsform ved en senere anledning kan fort vise seg å bli en svært kostbar affære. For mange er enkeltpersonsforetak en glimrende selskapsform, men for dem som ønsker begrenset juridisk ansvar og trygdegoder ut over det det et enkeltpersonforetak gir, er det i hovedsak bare to aktuelle selskapsformer; Aksjeselskap og NUF (Norskregistrert utenlandsk foretak). Vi ser her på fordeler og ulemper ved disse to selskapsformer.

Trakassering fra Skatteetaten

Er du selvstendig næringsdrivende betaler du sannsynligvis forskuddsskatt. Har du i tillegg vært for sent ute med betalingen av skatten for første termin 2009, med forfallsdato 15. mars, har du sikkert også fått et lite hyggelig brev fra ditt lokale likningskontor, med krav om innbetaling av all forskuddsskatt for hele 2009 umiddelbart.

Svakheter ved populære offentlige støtteordninger

Det finne si Norge en stor mengde støtteordninger for næringslivet, i alt fra brede næringsnøytrale ordninger til veldig bransjespesifikke ordninger der bare noen få bedrifter er kvalifisert for støtte. Vi tar her for oss et par av de mest kjente ordningene – SkatteFunn og etablererstipend-ordningen, og ser på svakheter ved disse som gjør at ordningene ikke fungerer optimalt.