Wednesday, January 16, 2019

Selvstendige næringsdrivende betaler mer i skatt

Norges Bondelag og Bedriftsforbundet har gjennomført en undersøkelse som viser at selvstendige næringsdrivende i gjennomsnitt betaler 30.000kr. mer i skatt pr. år, enn lønnsmottakere med samme inntekt. Undersøkelsen viser også at den skattemessige ulempen ved å være selvstendig har økt dramatisk siden 2002, der selvstendige i gjennomsnitt betalte 10.000kr. mer i skatt.

Svakheter ved populære offentlige støtteordninger

Det finne si Norge en stor mengde støtteordninger for næringslivet, i alt fra brede næringsnøytrale ordninger til veldig bransjespesifikke ordninger der bare noen få bedrifter er kvalifisert for støtte. Vi tar her for oss et par av de mest kjente ordningene – SkatteFunn og etablererstipend-ordningen, og ser på svakheter ved disse som gjør at ordningene ikke fungerer optimalt.

Revisjonsplikten borte for noen, men langt fra alle

1. mai 2011 ble revisjonsplikten for små aksjeselskap fjernet. Dette er et stort steg i retning av å lette hverdagen for småbedrifter, men ordningen omfatter langt fra alle. Mange småbedrifter vil ikke oppleve noen praktisk forskjell med det nye regelverket og vil fremdeles være revisjonspliktige.

Manglende gründerfinansiering er et samfunnsproblem

Tilgang til risikokapital er en av de aller viktigste faktorene for å bidra til en høy grad av innovasjon og bedriftsetableringer i Norge. Med dagens globale økonomiske situasjon har tilgangen til kapital for nystartede bedrifter mer eller mindre tørket helt inn. Det er fortsatt et stort gap mellom det Innovasjon Norge sine støtteprogrammer kan tilby og det kapitalbehov mange bedrifter har for å klare seg gjennom en tøff etableringsfase.

Derfor er sekstimersdagen katastrofal for grunderbedrifter

LO og venstresiden i norsk politikk taler varmt for at det skal innføres seks timers arbeidsdag i Norge. For noen yrkesgrupper vil en sekstimersdag...

Sosialist eller liberalist?

Som grunder og småbedriftseier må jeg daglig møte de utfordringer og hindringer det norske byråkratiet steller i stand. Det har ofte irritert meg at...

Bør staten risikoavlaste privat kapital innvestert i oppstartsbedrifter?

Det er bred politisk enighet om at Norge trenger flere nye kunnskapsbaserte vekstbedrifter, men desverre viser dagens regjering liten vilje til nytenkning når det gjelder å legge tilrette for økt deltakelse fra private investorer i bedriftenes oppstartsfase. Flere land, deriblant Storbritannia, har hatt stor hell med skatteincentiv-ordninger som deler risikoen ved tidligfase-investeringer mellom staten og investoren.

Ingen skatteincentiver for investering i grunderbedrifter i 2017

Det kommer kanskje ikke som den helt store overraskelsen, men i statsbudsjettet for 2017 er det ikke åpnet for å gi skattelette på investeringer...

Det kan bli enklere å drive små aksjeselskap

Revisorforeningen har lansert et forslag til ny aksje- og regnskapslov som drastisk reduserer byråkratiet og regelverket små aksjeselskap må forholde seg til. Små aksjeselskap blir i denne sammenheng definert som selskap der omsetningen og balansesummen ikke overstiger 5 millioner pr. år og der det er mindre enn 5 ansatte. Forslaget fjerner en rekke hindringer som idag gjør at mange velger NUF som selskapsform, fremfor et tradisjonelt AS.

Bør NUF-selskaper bli revisjons-pliktige?

Antall nyregistrerte NUF-selskaper har eksplodert de siste årene, noe mange mener delvis kommer som en konsekvens av at denne selskapsformen er fritatt for revisjonsplikten, så lenge omsetningen er på under 5 millioner kroner i året. For små aksjeselskaper er revisjonskostnadene ofte uforholdsmessig store sett i forhold til den samlede omsetningen....