Monday, April 22, 2019

Lønnsfradraget for selvstendige næringsdrivende fjernes

Fra og med skatteåret 2012 fjernes lønnsfradraget på 15 prosent, som selvstendige næringsdrivende med ansatte tidligere har kunnet nyte godt av. Endringen får ikke konsekvenser for så mange selvstendige næringsdrivende, men for de det gjelder kan dette bety en kraftig økning i den totale skattebelastningen.

Revisjonsplikten borte for noen, men langt fra alle

1. mai 2011 ble revisjonsplikten for små aksjeselskap fjernet. Dette er et stort steg i retning av å lette hverdagen for småbedrifter, men ordningen omfatter langt fra alle. Mange småbedrifter vil ikke oppleve noen praktisk forskjell med det nye regelverket og vil fremdeles være revisjonspliktige.

Bør staten risikoavlaste privat kapital innvestert i oppstartsbedrifter?

Det er bred politisk enighet om at Norge trenger flere nye kunnskapsbaserte vekstbedrifter, men desverre viser dagens regjering liten vilje til nytenkning når det gjelder å legge tilrette for økt deltakelse fra private investorer i bedriftenes oppstartsfase. Flere land, deriblant Storbritannia, har hatt stor hell med skatteincentiv-ordninger som deler risikoen ved tidligfase-investeringer mellom staten og investoren.

Svakheter ved populære offentlige støtteordninger

Det finne si Norge en stor mengde støtteordninger for næringslivet, i alt fra brede næringsnøytrale ordninger til veldig bransjespesifikke ordninger der bare noen få bedrifter er kvalifisert for støtte. Vi tar her for oss et par av de mest kjente ordningene – SkatteFunn og etablererstipend-ordningen, og ser på svakheter ved disse som gjør at ordningene ikke fungerer optimalt.

Valg av selskapsform

Valg av selskapsform for bedriften er noe man bør overveie grundig før man tar det endelige valget. Å bytte selskapsform ved en senere anledning kan fort vise seg å bli en svært kostbar affære. For mange er enkeltpersonsforetak en glimrende selskapsform, men for dem som ønsker begrenset juridisk ansvar og trygdegoder ut over det det et enkeltpersonforetak gir, er det i hovedsak bare to aktuelle selskapsformer; Aksjeselskap og NUF (Norskregistrert utenlandsk foretak). Vi ser her på fordeler og ulemper ved disse to selskapsformer.

Selvstendige næringsdrivende betaler mer i skatt

Norges Bondelag og Bedriftsforbundet har gjennomført en undersøkelse som viser at selvstendige næringsdrivende i gjennomsnitt betaler 30.000kr. mer i skatt pr. år, enn lønnsmottakere med samme inntekt. Undersøkelsen viser også at den skattemessige ulempen ved å være selvstendig har økt dramatisk siden 2002, der selvstendige i gjennomsnitt betalte 10.000kr. mer i skatt.

Det kan bli enklere å drive små aksjeselskap

Revisorforeningen har lansert et forslag til ny aksje- og regnskapslov som drastisk reduserer byråkratiet og regelverket små aksjeselskap må forholde seg til. Små aksjeselskap blir i denne sammenheng definert som selskap der omsetningen og balansesummen ikke overstiger 5 millioner pr. år og der det er mindre enn 5 ansatte. Forslaget fjerner en rekke hindringer som idag gjør at mange velger NUF som selskapsform, fremfor et tradisjonelt AS.

Bør NUF-selskaper bli revisjons-pliktige?

Antall nyregistrerte NUF-selskaper har eksplodert de siste årene, noe mange mener delvis kommer som en konsekvens av at denne selskapsformen er fritatt for revisjonsplikten, så lenge omsetningen er på under 5 millioner kroner i året. For små aksjeselskaper er revisjonskostnadene ofte uforholdsmessig store sett i forhold til den samlede omsetningen....

Manglende gründerfinansiering er et samfunnsproblem

Tilgang til risikokapital er en av de aller viktigste faktorene for å bidra til en høy grad av innovasjon og bedriftsetableringer i Norge. Med dagens globale økonomiske situasjon har tilgangen til kapital for nystartede bedrifter mer eller mindre tørket helt inn. Det er fortsatt et stort gap mellom det Innovasjon Norge sine støtteprogrammer kan tilby og det kapitalbehov mange bedrifter har for å klare seg gjennom en tøff etableringsfase.

Bør NUF sidestilles med AS?

Det har den siste tiden vært økt fokus på selskapsformen NUF – Norskregistrert utenlandsk foretak, og den økte konkursraten blant disse selskapene enn blant andre selskapsformer. Stikkprøver har vist at svært mange NUF ikke har noen form for aktivitet i registreringslandet men bare i Norge, og man antar at NUF-selskaper i større grad er innblandet i svindel og tvilsom drift, enn bedrifter av en annen selskapsform. Samtidig har NUF som selskapsform økt kraftig i popularitet de siste årene, med hele 11.000 nyregistreringer siden 2006.