Revisjonsplikten borte for noen, men langt fra alle

1

1. mai 2011 ble revisjonsplikten for små aksjeselskap fjernet. Dette er et stort steg i retning av å lette hverdagen for småbedrifter, men ordningen omfatter langt fra alle. Mange småbedrifter vil ikke oppleve noen praktisk forskjell med det nye regelverket og vil fremdeles være revisjonspliktige.

Grunnlegende krav for å slippe revisjonsplikten
Det er tre grunnleggende kriterier som må være oppfylt før revisjonsplikten kan fravikes:

  • Mindre enn 5 millioner i årlig omsetning
  • Selskapets samlede aktiva (balansesummen) må være mindre enn 20 millioner
  • Mindre enn 10 årsverk (i snitt gjennom året)

Det den rød-grønne regjeringen ikke har pratet så høyt om, er at det er en viktig begrensning i de nye reglene: Er selskapet et morselskap gjelder ikke fritaket for revisjonsplikt. Med morselskap menes her at selskapet eier majoriteten av et annet selskap, eller har en bestemmende innflytelse over et annet selskap. I praksis vil det si at alle de som har etablert et lite aksjeselskap som fungerer som et holdingselskap ikke har noen vei utenom og uansett må gjennom årlig revisjon.

Heller ikke datterselskaper som i utgangspunktet oppfyller kravene for revisjonsfritak kan føle seg sikre. En revisor kan nemlig nekte å revidere holdingselskapet, om ikke også regnskapene til datterselskapet er revidert.

I praksis vil altså svært mange bedrifter som er bygget opp i en helt normal og velfungerende selskapsstruktur, med holding- og datterselskaper ikke nyte godt av revisjonsfritaket. Mange vil derfor fortsatt sitte i den situasjon at de har et holdingselskap med svært begrenset aktivitet, men som fremdeles må bruke 10-15.000kr. i året på revidering av regnskapet.

1 kommentar

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR